توسعه فناوری و هنر اکسون

طراحی و تولید محصولات صنایع دستی با استفاده از نرم افزارهای طراحی نقوش

مینا شیرانی

bavafareza@gmail.com

09155228392