مهندسی سنگ چین زاهدان

طراحی، ساخت، و مهندسی معکوس کارتهای الکترونیکی سیستم کنترل و مانیتورینگ توربین های گازی

مهدی آریان فرد

mehdi -dastangayahoo.com

9151905456