یشگامان ایرانیان طب کیانسه

تولید کننده و فروشنده ی تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی ، تولید کننده ی دستگاه ساکشن مرکزی دندانپزشکی.

نیما علی پور خمری

nimaalipour43@gmail.com

09333081970