انرژی گستر سبز تفتان

دوچرخه ثابت تولید برق، هواگرمکن خورشیدی،آب شیرین کن خورشیدی و...

مژگان ذاکری

moghadam.hamid@gmail.com

09355784114