مهندسین مشاور نیرو تابان نیمروز

زمینه کاری شرکت: مطالعه،تهیه طرح،اجرا و نظارت مربوط به پروژه های تولید،انتقال،توزیع نیروی برق،مخابرات،گاز و تاسیسات. بازرسی فنی و ارائه کلیه خدمات فتی و مهندسی. پروژه های مربوط به انرژی های نو

www.moshaniz.ir

05434115011