بهین ویرایش

زمینه کاری ویرایش ادبی مقالات علمی دانشگاهی نوشته شده به زبان انگلیسی، موسس و ویراستار ارشد: دکتر حسین حسینی گیو، عضو هیات علمی گروه ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،تمرکز کار شرکت بر ویرایش مقالات دانشگاهی در رشته های ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر است. اما در زمینه های مرتبط مانند اقتصاد، مدیریت و مهندسی نیز مقاله پذیرفته می شود.

دکتر حسین حسینی گیو

behinedit.ir

info@behinedit.ir

09353658228