شرکت مشاوره معدنی اونیکس

شرکت مشاور معدنی اونیکس در تاریخ14/06/94با همت جمعی از متخصصین حوزه معدن با هدف انجام کارهای اکتشافی–استخراجیوفرآوریمواد معدنیبصورت دقیق و علمی و ارایه خدمات جانبیتاسیس گردیده است.یکی از نقاط قوت شرکت ، بهره مندی از روابط خوب تجاری–اقتصادی–معدنی در سطوح بین المللی است .

عبدالرشید آسوده

http://onyx.mining.com

Onyxconsulting.co@gmail.com

05434115915