کلام اندیشه هوشمند

تیک تاک می کوشد با استفاده از قابلیتهایی که تکنولوژی و ابزارهای ساخته شده از این طریق بوجود آورده اند بهترین مواد آموزشی مختص گروه های سنی مختلف را در اختیار زبان آموزان قراردهد

سمیه کرد

www.ticktalky.com

lnf@ticktalky.com

09159407211