همایش بررسی آب های متعارف و نامتعارف استان

با توجه به بحران آب در ایران و نگاه ویژه به استان های جنوبی کشور و سیاست گذاری مدریت منابع آبی استان دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری مرکز استراتژیک ریاست جمهوری برگزار می نماید. زمان برگزاری ۸ تیر ۱۴۰۱ مکان دانشگاه سیستان و بلوچستان