فرم های مرکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان   ایرانشهر
رخدادها
WorkShops
شرکت ها

تبلیغات مرکز رشد


اطلاعات تماس

ایرانشهر کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی
تلفن: 054-37214163 دورنگار: 9911131311
كدپستی: 054-37211279
پست الکترونیک: roshd.velayat@gmail.com


شبکه های اجتماعی


پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان