روابط عمومی و امور بین الملل

مهدی عباسی

موارد زير اهم وظايف روابط عمومي و امور بين الملل مي باشد:
• ارائه مشاوره به رياست و ساير مسئولان پارك در حوزه مسائل مربوط به روابط عمومي.
• برنامه ريزي، تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها، برنامه ريزي ارتباطي و تبليغي سازمان.
• پايش و پيگيري مستمر سياست ها، برنامه ها، رويكردها و اقدامات پارك و مو سسات مستقر در پارك و انعكاس و اطلاع رساني آن.
• توسعه ايده هاي نو به ويژه حركت به سوي روابط عمومي الكترونيك.
• تهيه و تنظيم برنامه بازديد ميهمانان داخلي و خارجي از پارك.
• برگزاري جشن ها و همايش هاي برنامه ريزي شده پارك.
• امور سمعي و بصري.
• دعوت از چهره هاي داخلي و خارجي براي حضور در پارك و برگزاري نشست هاي علمي.
• شناسايي زمينه هاي همكاري علمي و آموزشي،پژوهشي و فناوري با كشور هاي جهان.
• اطلاع رساني در زمينه برگزاري كنفرانس ها، سمنارها و گردهمايي ها علمي و منطقه اي در سطح داخلي و بين المللي.
• معرفي سازمان هاي ملي و بين المللي مرتبط و ساير پارك هاي علم و فناوري منطقه و جهان.
• اجراي برنامه هاي ترويجي به منظور ارتقاي سطح دانش و فناوري در منطقه با استفاده از محتواي توليد شده بخش هاي ذيربط.
• گردآوري ، جمع بندي و تحليل نظرها و ديدگاه هاي مخاطبان، نخبگان و رسانه ها در حوزه مسائل پارك و فناوري.
• تنظيم مصاحبه ها و برنامه هاي راديويي، تلويزيونيو مطبوعاتي با مسئولان سازمان.
• استقرار نظام جامع و انتقاد و پيشنهادات.
• ترجمه نامه‌ها، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبانهاي فارسي و خارجي مورد نياز پارك.