بازدید رئیس دانشگاه بین المللی چابهار

روز سه شنبه هفدهم دی ماه سال جاری دکتر آبروشن رئیس دانشگاه ین المللی چابهار از مجموعه پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و شرکت ها و واحدهای فناور مستقر بازدید نمودند.

گزارش تصویریاطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان