خدمات فنی و تخصصی

 فنی

احسان کردی تمندانی

• بررسي نياز هاي فني و تخصصي واحدها و موسسات مستقر در پارك و برنامه ريزي براي تامين آنها
• انجام برنامه ريزي هاي آموزشي و ارائه خدمات آموزشي متناسب با نياز واحدها و موسسات مستقر در پارك
• ارائه خدمات شبكه شامل سخت افزار و نرم افزار به موسسات مستقر
• برقراري ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي در جهت جذب كمك هاي فني و تخصصي آنها در راستاي تامين نياز هاي واحدها و موسسات مستقر
• فراهم آوردن امكانات و تجهيزات مناسب جهت انجام آزمايش هاي مورد نياز موسسات و واحدهاي مستقر
• انجام اقدامات لازم به منظور ارتقائ كمي و كيفي امكانات و تجهيزات فني و آزمايشگاهي پارك و توسعه آنها
• نظارت بر روند بهره برداري واحدهاي فناور و ساير موسسات مستقر در پارك از امكانات و تجهيزات فني و آزمايشگاهي پارك و ارائه راهنمائيهاي لازم به آنها
• ارائه خدمات اطلاع رساني و كتابخانه اي به موسسات و واحدهاي مستقر در پارك