برگزاری بوت کمپ های دانش آموزی

برگزاری روزانه بوت کمپ های متنوع ایده پردازی و خلاقیت در خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان


در مجموعه خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی با هدف آشنایی دانش آموزان و نوجوانان روزانه بوت کمپ های تخصصی جهت آمادگی ذهنی و فرهنگی دانش آموزان با مباحث مختلف نوآوری و فناوری های نو در قالب آموزش های عملی و علمی مختلف برگزار میگردد.