اختتامیه نشست طراحی فضای کالبدی پارک علم و فناوری

ا همکاری انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران و حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف و میزبانی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه سال جاری برگزار گردید.


در این رویداد
به مواردی همچون توجه به فضای فیزیکی همزمان با محتوای ماموریت پارک ها، توجه به مباحث اجتماعی–انسانی و مسایل اقلیمی و جغرافیایی در طراحی پارکها، تفاوت ماهیت طراحی پارک های مختلف با زمینه های کاری متفاوت ،انسجام و هماهنگی کامل طرح جامع کلی با عناصر کوچکتر و توجه به نیاز کاربران و  اهمیت این نکته که توسعه پارک ها خطی نیست پرداخته شد.