بازدید معاون پژوهش و فناوری بسیج اساتید کشور

بازدید معاون پژوهش و فناوری بسیج اساتید کشور از مجموع پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان


در این بازدید نحوه توسعه شرکت ها و شکل گیری ساختارهای مدرن با استفاده از سوله های غیرقابل استفاده و تبدیل آنها به نهادهای جهت رشد شرکت ها و آشنایی با خدمات و کارکرد شرکت ها مورد توجه قرار گرفت.