الکترونیک سروش صنعت بریس

سیستم های تولیدی این شرکت از ادوات ضروری مورد نیاز در صنعت برق (پست های انتقال نیرو و فوق توزیع) و نیروگاهها می باشد . با توجه به اینکه این محصولات در حال حاضر نمونه خارجی و داخلی ندارد این شرکت گام موثری در رفع این نیازها برداشته است . از طرفی با توجه به اینکه مواجه با تحریم ها هستیم و سیستم های الکترونیکی و ابزار دقیق نیروگاههای کشور اکثرا قدیمی و فرسوده می باشند مشکل بزرگی در زمینه تامین قطعات معیوب و تعمیر این سیستم ها وجود داشته و هیچگونه کالای جایگزین نیز وجود ندارد. یکی از فعالیت های مهمی که در این شرکت انجام می شود اقدام به تعمیر تجهیزات الکترونیکی واحدهای نیروگاهی کشور با روش خاص است . با توجه به اینکه این تجهیزات قدیمی بوده و قطعات الکترونیکی قدیمی در آنها بکاررفته و این قطعات در بازار فعلی نایاب و غیر قابل دسترس است انجام مهندسی معکوس در این زمینه امکان پذیر نیست .

sorooshprodct.ir

md.soroosh@yahoo.com

09155550040