شرکت فروزان ارتباط نوین سیستان

جی بار یک سامانه هوشمند جهت کنترل ناوگان ملکی و استیجاری تمام وقت است .

:ابوالحسن محمودی دلدار

www.gibar.ir

Mahmoodi.abollhasan@gmail.com

09129577146