جامعه کاوی رهیافت شرق

انجام فعالیت‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره، توانمندسازی و تولید محتوا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

احمد حسین‌بُر

rahyaft.shargh@gmail.com

05434115169