کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

نماینده مرکز رشد


مهین دهمرده قلعه نو

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

ریاست


محمدنبی شهیکی تاش

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

دبیر کارگروه


احمد پیفه

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

نماینده امور موسسات


احسان کردی تمندانی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

نماینده امور اداری


مهرداد شیخ اویسی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

نماینده امور حقوقی


ملیحه سرگلزایی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

نماینده امور مالی


محمد کیانی قلعه نو

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی

نماینده امور مالی


محمدامین جنگی زهی

کارگروه تسهیلات و اعتبار سنجی


فرید شاهمرادیاطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان