کارگروه ثبت اختراع

کارگروه ثبت اختراع

عضو


محمدنبی شهیکی تاش

کارگروه ثبت اختراع

عضو


احمد پیفه

کارگروه ثبت اختراع

دبیر کارگروه


ملیحه سرگلزایی

کارگروه ثبت اختراع

عضو


احسان کردی تمندانی

کارگروه ثبت اختراع

عضو


فرامرز سرحدی

کارگروه ثبت اختراع

عضو


مهدی رضایی

کارگروه ثبت اختراع

عضو


اسماعیل توحیدلو

کارگروه ثبت اختراع

عضو


رهبر رحیمی

کارگروه ثبت اختراع

عضو


مهین دهمرده نواطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان