مشاورین تخصصی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی


نیک محمد بلوچزهی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی


مهدی رضایی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی


فرامرز سرحدی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی حقوق


اسحاق بامری

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی خدمات امور شهری


محمدرضا مقدم

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی کارآفرینی


عزیزالله رودینی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی کسب و کار


حسین شورستانی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی کسب و کار


کتایون سپهری

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی مالی و مالیاتی


محمدعلی مرادی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی مالی و مالیاتی


ابراهیم خداپرست

مشاورین تخصصی

مشاور حوزه انرژی های تجدیدپذیر


دکتر سید مسعود برکاتی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی انیمیشن و صنایع خلاق


حسین مظلوم

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی


محمد اسماعیل اعزازی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی ثبت شرکتهای دانش بنیان


محمدعلی مرادی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی اقتصادی


فرامرز اتباعی

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی متالوژی و طراحی صنعتی


اسماعیل توحیدلو

مشاورین تخصصی

مشاور تخصصی بازاریابی و توسعه بازار


بهروز احمدزادهاطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان