امور مالی

محمد کیانی قلعه نو

با توجه به وظايف بر عهده امور مالي، محدوده وظايف به شش امور تقسيم مي شود.
• امور اعتبارات و دفترداري
• امور رسيدگي و مميزي
• امور حقوق و دستمزد
• امور حسابداري درآمد
• امور اموال
• امور بايگاني و نگهداري اسناد مالي
رئوس وظايف:
• اعمال نظارت بر امور مالي و امورمحاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و تهيه صورتهاي مالي در چارچوب قوانين و مقررات ذكر شده در آيين نامهمالي و معاملاتي پاركها و مصوبات هيات امناء
• نگهداري و تنظيم گزارش مالي و حفظ اسناد و دفاتر مالي و اطلاعات نرمافزاري مربوط و صحت و سلامت آنها
• نگهداري و حراست و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
• نگهداري و تنظيم حساب اموال پارك و نظارت بر تحويل و تحول اموال مذكور
• برنامه ريزي و سازماندهي عمليات مالي پارك در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده و ايفاي نقش موثر در تحقق اهداف پارك
• انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالي مورد نياز پارك و همكاري با ساير واحدها جهت انجام وظائف محوله
• بكارگيري نظام‌هاي پيشرفته مديريت مالي بمنظور استفاده بهينه از منابع
• مشاركت در تصميم گيري تأمين منابع مالي و استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين نظارت بر وضعيت نقدينگي
• تدوين و نظارت بر اجراي صحيح بر مقررات و دستورالعمل ها و روش‌هاي مصوب مالي و معاملاتي