امور مالی

با توجه به وظايف بر عهده امور مالي، محدوده وظايف به شش امور تقسيم مي شود.
• امور اعتبارات و دفترداري
• امور رسيدگي و مميزي
• امور حقوق و دستمزد
• امور حسابداري درآمد
• امور اموال
• امور بايگاني و نگهداري اسناد مالي
رئوس وظايف:
• اعمال نظارت بر امور مالي و امورمحاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب¬ها و تهيه صورت¬هاي مالي در چارچوب قوانين و مقررات ذكر شده در آيين نامهمالي و معاملاتي پارك¬ها و مصوبات هيات امناء
• نگهداري و تنظيم گزارش مالي و حفظ اسناد و دفاتر مالي و اطلاعات نرم¬افزاري مربوط و صحت و سلامت آنها
• نگهداري و حراست و تحويل و تحول وجوه و نقدينه¬ها و سپرده¬ها و اوراق بهادار
• نگهداري و تنظيم حساب اموال پارك و نظارت بر تحويل و تحول اموال مذكور
• برنامه ريزي و سازماندهي عمليات مالي پارك در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده و ايفاي نقش موثر در تحقق اهداف پارك
• انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالي مورد نياز پارك و همكاري با ساير واحدها جهت انجام وظائف محوله
• بكارگيري نظام‌هاي پيشرفته مديريت مالي بمنظور استفاده بهينه از منابع
• مشاركت در تصميم گيري تأمين منابع مالي و استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين نظارت بر وضعيت نقدينگي
• تدوين و نظارت بر اجراي صحيح بر مقررات و دستورالعمل¬ها و روش‌هاي مصوب مالي و معاملاتي
1393/02/14اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل میدان دکتر حسابی و بلوار دانشجو، پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان
تلفن: 054 - 33410086 دورنگار: 054 - 33410087
كدپستی: 9816893111
پست الکترونیک: info@sbstp.ir
sb.park@yahoo.com
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان