برگزاری جلسه هیئت رئیسه بانک تجارت سیستان و بلوچستان با شرکت های دانش بنیان و فناور

گفتگو در خصوص رفع مشکلات و موانع تسهیلات تبصره 18 شرکت های متقاضی


روز گذشته با حضور هیئت رئیسه بانک تجارت در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان جلسه ای با شرکت های دانش بنیان و فناور متقاضی دریافت تسهیلات تبصره 18 مستقر در پارک علم و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه شرکت ها به ارائه مشکلات خود برای دریافت تسهیلات از جمله، نبود دستگاه های نو جهت تهیه فاکتور، نبود تجهیزات مورد نیاز در لیست های سامانه و موارد مربوط به تضامین گفتگو نمودند و مقررگردید بانک تجارت در زمینه رفع موانع پس از پیگیری گزارش ارائه نمایند.